سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع اسلامی میثاق 
پژوهش، عضو هیئت علمی 
1380/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجمع اسلامی میثاق 
سردبیر نشریه گشایش 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجمع دانشگاهیان افغانستان – قم 
عضو هیئت تحریر نشریه 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تحصیلات عالی کاتب 
عضو هیئت علمی  
1390/01/01 
ادامه دارد 
تدریس  
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب  
مدرس 
1390/01/06 
1390/04/23 
پول و بانکداری  
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1390/01/06 
1390/04/23 
تجارت بین‌الملل 
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1390/05/22 
1390/09/17 
مالیه بین‌الملل  
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1390/05/22 
1390/09/17 
مالیه عمومی  
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1391/01/12 
ادامه دارد 
اقتصاد خرد 2  
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1391/01/12 
ادامه دارد 
كلیات علم اقتصاد  
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب  
مدرس 
1291/06/02 
1291/09/20 
اقتصاد خرد 1  
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1390/05/22 
1390/09/17 
مالیه عمومی 
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1390/05/22 
1390/09/17 
مالیه عمومی 
تدریس 
مؤسسه تحصیلات عالی کاتب 
مدرس 
1390/05/23 
1390/09/16 
مالیه عمومی