نابرابری‌های اقتصادی چالشی فراروی وحدت ملی در افغانستان
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه گشایش،سال ششم شماره های 18 و 19
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی