شورای ملی و توسعه اقتصادی
56 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار که هدف آن بررسی نقش شورای ملی در توسعه اقتصادی کشور است، سعي مي‌شود ضمن ارائه تعريف کامل از شوراي ملی، توسعه و توسعه اقتصادی، هم‌چنين تبيين جايگاه فعلي افغانستان از نظر توسعه يافتگی، پيش‌نيازهاي توسعه اقتصادی، شاخص‌های توسعه، استراتژی‌های توسعه و عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در کشور، به تبیین نقش و جایگاه این شورا در فرایند توسعه پرداخته شود.