مقایسه خط فقر در ایران، افغانستان و پاکستان
65 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آمارهای پراکنده‌ی موجود حقایقی به دست می‌آید که حاکی از تفاوت فاحش و عمده‌ میان جمهوری اسلامی ایران از یکطرف و دو کشور همسایه از طرف دیگر، است. در ایران درصد کمتری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که در دو کشور دیگر درصد بالایی از مردم. این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دو کشور همسایه خود پیشرفت‌های بسیار عمده‌ای در زمینه فقر شناسی و فقرزدایی داشته است و می‌تواند الگوی مناسبی برای آن دو کشور محسوب شود.