ترکیب مطلوب دولت ـ بازار در قانون اساسی افغانستان
47 بازدید
محل نشر: مطالعات و پژوهشهای اقتصادی/سال اول/ شماره اول/ تابستان 1391/کابل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/05/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قانون اساسی ضمن اینکه نظام اقتصادی کشور، نظام بازار معرفی شده، مسؤلیت‌های اقتصادی زیادی نیز برای دولت تعریف دشه است. ایجاد زیرساخت‌های قانونی، امنیتی و اقتصادی، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هی اقتصادی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از پیشه‌وران، تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از اساسی‌ترین وظایف دولت در نظر گرفته شده است. دولت در راستای انجام وظایف اقتصادی خود با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه است که نوپا بودن نظام، کمبود منابع انسانی و مالی، فساد اداری و گستردگی مناطق روستایی از جمله آنها است.