آلبوم من ◂ تفرش، اردوگاه امام رضا(ع)
اردوی تفریحی ـ فرهنگی مجمع اسلامی میثاق