آلبوم من ◂ کابل، مؤسسه تحصیلات عالی کاتب
از راست به چپ دکتر محسنی، دکتر صادقی، محقق، عرفانی و انصاری