نقش سازمان اکو در توسعه اقتصادی افغانستان
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه تحصیلات عالی کاتب
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مرضیه مونس
در قرن بیستم به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و با اوج گرفتن مباحث توسعة اقتصادی، تشکیل سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به منظور همکاری کشورها با یکدیگر و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هم اهمیت پیدا کرد به خصوص بعد از اینکه مورد تأیید و تأکید سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت. در این رأستا یکی از سازمان‌هایی که شکل گرفت، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بود که ابتدا با سه کشور شروع به فعالیت نمود و اکنون به ده کشور توسعه یافته که افغانستان نیز یکی از آنها است. در شرایط فعلی،‏ اکو برای توسعة اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و با توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی خاص افغانستان با برخی کشورهای عضو اکو از جمله پاکستان، ایران، ترکیه، ترکمنستان و تاجیکستان، فعال شدن اکو و مؤثریت آن می‌تواند برای افغانستان بسیار سازنده و کارگشا باشد و بسیاری از مشکلات امنیتی این کشور را که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی است، برطرف نماید. هم‌چنین اکو می‌تواند از طریق گسترش تجارت بین کشورهای عضو، رفع موانع و محدودیت‌های تجاری بین اعضا، ارتقای سرمایه‌گذاری و تبادل تجربیات و تکنالوژی بسترهای لازم را برای توسعة اقتصادی افغانستان فراهم نماید. البته تمام اینها بستگی به ظرفیت و توانایی افغانستان برای جذب توانمندی‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی اکو از یکطرف و صداقت کشورهای عضو اکو در پیگیری و تحقق آرمان‌ها و اهداف آن از سوی دیگر دارد؛ امری که تا کنون محقق نشده و چندان امیدبخش هم به نظر نمی‌رسد.